Co do zasady, odszkodowanie powinno pokryć 100 procent powstałej w wyniku zdarzenia szkody. Niestety powszechną praktyką wśród towarzystw ubezpieczeniowych jest znaczne zaniżanie wypłacanych kwot. 

W momencie gdy z jakiejś przyczyny ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania lub kwota, którą otrzymamy będzie dużo za niska, możemy, a nawet powinniśmy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno zawierać powód odwołania wraz z kwotą jaką naszym zdaniem powinniśmy dostać, wszystko powinno być dobrze udokumentowane. Jeżeli ubezpieczyciel dalej nie wypłaci nam żądanej kwoty, mamy możliwość skierowania sprawy do sądu. Skierowanie sprawy do sądu umożliwia uzyskanie wyższego odszkodowania dzięki dokonaniu oceny sprawy przez biegłych sądowych.

Decydując się na wkroczenie na drogę sądową, należy pamiętać, że sam proces może być skomplikowany i czasochłonny, ponadto możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty (opłaty od pozwu, zaliczka dla biegłych). W takim wypadku nieoceniona może okazać się pomoc doświadczonej kancelarii. 

Lesta Skuteczne odszkodowania.Postępowanie sądowe:

Gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia doznamy szkody i ubiegamy się o odszkodowanie, często zdarza się, że kwota, którą uzyskamy od towarzystwa ubezpieczeniowego nas nie satysfakcjonuje, wtedy decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu. Proces ten oczywiście będzie trwał dłużej, niż proces postępowania likwidacyjnego w towarzystwie ubezpieczeń. Jak długo może trwać postępowanie sądowe?
Okres trwania postępowania sądowego  jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od rodzaju sprawy, okoliczności i przede wszystkim od samego trybu pracy sądów, a także od regulaminu danego rodzaju sądów. Dlatego też czas trwania postępowania sadowego różni się tak naprawdę w każdym przypadku i nie sposób dokładnie określić ile prowadzenie konkretnej sprawy może potrwać.
W pierwszej kolejności należy złożyć pozew do sądu i zapłacić opłatę wpisową. Od tego momentu czekamy aż sprawa trafi na wokandę, może to potrwać do kilku miesięcy. Sam proces sądowy może trwać nawet do 1,5 roku. Rzadko zdarza się, by sprawa zakończyła się już po pierwszej rozprawie. Zazwyczaj w trakcie trwania postępowania odbywają się średnio 3 rozprawy. Ma to związek z tym, ze często elementem kluczowym, w sprawach o odszkodowanie, jest powołanie biegłego, a to znacznie wydłuża sam czas przebiegu sprawy. 


 

Jakich kosztów sądowych należy się spodziewać? 

Skierowanie sprawy o odszkodowanie do sądu niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami, które poszkodowany musi ponieść. Są to tak zwane koszty sądowe, czyli koszty związane z wszczęcie, prowadzeniem i zakończeniem postępowania sądowego. Pobierane są od uczestnika postępowania (osoby, która wniosła pozew) i przekazywane są na rzecz właściwego sądu.
Do kosztów procesowych zaliczamy m.in:

  • opłata za wniesienie pozwu (różne kwoty w zależności od wartości przedmiotu sporu),
  • zaliczka na poczet opinii biegłych sądowych,
  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,


Ponieważ każda sprawa sądowa niesie za sobą ryzyko poszkodowany powinien zostać poinformowany o kosztach w przypadku przegrania sprawy. Poza utratą wpłaconych kwot tytułem rozpoczęcia sprawy, sąd ma prawo (na wniosek pozwanego) obciążyć poszkodowanego (powoda) kosztami pełnomocnika strony przeciwnej. Kierując sprawę o odszkodowanie do sądu warto skorzystać z usług doświadczonej w tym zakresie, profesjonalnej firmy, by zminimalizować ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów procesowych. 


 

Zwolnienie z kosztów sadowych:

Skierowanie sprawy do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia pewnych opłat do sądu, związanych z prowadzeniem postępowania sądowego. Koszty te mogą być dla poszkodowanego uciążliwe, dlatego też ustawodawca przewidział możliwość odstępstwa od obowiązku zapłaty kosztów sądowych.  

Do zwolnienia z kosztów sądowych upoważnione jest każda osoba fizyczna, o ile złoży pisemny wniosek do  sądu, w którym stwierdzi i udowodni, że nie jest w stanie zapłacić kosztów sądowych bez znacznego uszczerbku w majątku. Czyli po prostu, gdy nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, by za koszty te zapłacić. Do takiego wniosku należy załączyć m.in. oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, dane o dochodach i źródłach utrzymania.

Sąd może wydać decyzję o zwolnieniu strony z całości kosztów sądowych lub tylko z ich części (gdy sytuacja majątkowa wnioskodawcy pozwala na zapłatę części kosztów). 
Należy pamiętać, że zwolnienie z kosztów sądowych następuje tylko i wyłącznie na wniosek strony. Nie ma możliwości, by sąd sam wydał taką decyzję. 
Instytucja zwolnienia z kosztów sądowych jest bardzo potrzebna, ponieważ bez niej mogłoby dojść do ograniczenia prawa do sądu osobom ubogim. Każdy ma prawo do obrony swoich praw i ciężka sytuacja materialna nie powinna mieć na to wpływu.