UFG, czyli ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, jest to instytucja szczególnie ważna dla kierowców. UFG zajmuje się wypłacaniem odszkodowań (zarówno za szkody majątkowe jak i szkody osobowe) w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie jest znany, uciekł z miejsca wypadku lub nie był ubezpieczony (np. gdy jego polisa akurat straciła ważność). UFG również sprawuje nadzór nad kierowcami, sprawdzając czy posiadają oni obowiązkowe ubezpieczenie OC, a także nakłada kary na tych kierowców, którzy takiego ubezpieczenia (mimo ustawowego obowiązku) nie posiadają. UFG stanowi również bazę danych i ośrodek informacji, odpowiedzialny za zbieranie i udostępnianie danych ubezpieczeniowych podmiotom do tego uprawnionym.

Dane gromadzone przez UFG dotyczą:

  • zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC,
  • zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń,
  • odszkodowań, wypłaconych z zawartych umów ubezpieczeniowych.

Dane gromadzone przez UFG są wykorzystywane zarówno przez zakłady ubezpieczeń jak i samych poszkodowanych.

Należy pamiętać, że UFG nie odpowiada za uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku, którego sprawcą był pieszy, rowerzysta lub dzikie zwierzę. Ponadto, UFG nie wypłaca odszkodowań za kolizje spowodowane przez nieustalonych sprawców,  w których nikt nie odniósł obrażeń.

----------------------------------------------

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Aby uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy najpierw zarejestrować szkodę. W tym celu należy zgłosić się do UFG za pośrednictwem wybranego ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia.

Wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne w sprawie. Ustala stan faktyczny wypadku, zasadność roszczeń, a także wylicza wysokość przysługującego odszkodowania. Dodatkowo ma obowiązek poinformowania poszkodowanego o tym, jakie dokumenty są niezbędne do prowadzenia sprawy. Dokumenty te należy przesłać do ubezpieczyciela, który następnie przekazuje kompletne akta sprawy do UFG. Fundusz ma, z reguły, 30 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia, na wydanie postanowienia o przyznaniu odszkodowania.